Tin tức | Đoàn DHHT Đã Về 3 Chùa Cúng Dường Trường Hạ
Đoàn DHHT Đã Về 3 Chùa Cúng Dường Trường Hạ
1, HỌC VIỆN PG VN ( LMX)
2, CHÙA HÒA BÌNH ,(CẦN GIUỘC L A)
3, CHÙA KHÁNH NINH (CẦN GIUỘC L A )


 

Quay Lại